Dane a kryptomeny: Pýtali sme sa Finančnej správy, aké máte povinnosti, ak obchodujete s kryptomenami

Obchodovanie s kryptomenami so sebou prináša aj povinnosti vrátane platenia daní či podania daňového priznania.

dane a kryptomeny
Zdroj: Satoshi Nakamoto, vzor tlačiva (FS), úprava Vosveteit.sk

V súčasnosti kryptomeny zažívajú veľký boom. Po dlhšej dobe Bitcoin dosiahol nový strop, ktorý v uplynulých dňoch viackrát prekonal. Nateraz sa zdá, že hodnota kryptomien bude aj naďalej rásť a to je dôvod, prečo mnoho ľudí, ktorí dlhšiu dobu držali kryptomeny vo svojich peňaženkách alebo na burzách, majú úsmev na tvári.

Mnoho ľudí si myslí, že kryptomeny nepodliehajú zdaneniu, mýlia sa. Pýtali sme Finančnej správy SR (ďalej ako FS), kedy vzniká vlastníkom kryptomien daňová povinnosť vrátane toho, aké je daňové zaťaženie.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Kto každý musí platiť dane z kryptomien a kedy?

Dane musia platiť nielen podnikatelia, ale aj fyzické osoby, ak majú príjem z kryptomien. Daňová povinnosť vám vzniká dňom predaja kryptomeny. Predaj virtuálnej meny je definovaný v zákone o dani z príjmov. Predajom virtuálnej meny je:

  • Výmena virtuálnej meny za majetok,
  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo
  • odplatný prevod virtuálnej meny.

„Príjem z predaja virtuálnej meny zahrňuje fyzická osoba do základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k výmene virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu, alebo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo ak dôjde k predaju (odplatnému prevodu) virtuálnej meny.“, vysvetľuje pre náš portál. Mgr. Adamčiková, hovorkyňa FS.

Znamená to, že povinnosť platiť dane a ani podávať daňové priznanie nemáte, ak ste kryptomeny len nakupovali, prípadne ste ich presúvali z jednej peňaženky do druhej. To už ale neplatí, ak ste ich premenili na inú kryptomeny, prípadne ste mali z nich iný prospech.

Čo ak som kryptomenu vyťažil, aj vtedy musím príjem priznať?

Daňovník je rovnako povinný príjem priznať a zdaniť ho, ak kryptomeny získal formou ťaženia a následne ich predal.

„Príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou fyzická osoba zahrňuje do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny, teda v tom zdaňovacom období, v ktorom k dôjde k výmene vyťaženej virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu alebo k výmene vyťaženej virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k odplatnému prevodu vyťaženej virtuálnej meny.“, dopĺňa.

Môžete si zarátať náklady, aby ste si znížili daňový základ?

Podľa zákona o dani z príjmov sa zahrňuje príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Čo to ale znamená? Ak napríklad ťažíte kryptomeny, tak vašim nákladom je kúpa grafickej karty, ktorú používate pri jej ťažení. Prípadne, ak obchodujete s kryptomenami, tak vašim nákladom je ich zaobstarávacia cena.

Dôležité je taktiež uviesť, že za výdavok sa považuje aj poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný zaplatiť z tohto druhu príjmu. Výdavky je možné zahrnúť do základu dane najviac do výšky úhrnu príjmu z predaja virtuálnej meny.

„Daňovník dosiahol v roku 2024 príjem z predaja virtuálnej meny vo výške 1 500 eur a výdavky vynaložené na dosiahnutie tohto príjmu boli 2 500 eur (výdavkom je napr. obstarávacia cena, ak daňovník túto virtuálnu menu nadobudol kúpou), môže si uplatniť výdavky maximálne do výšky príjmu, teda v tomto prípade by mohli byť daňové výdavky maximálne vo výške 1 500 eur. Daňovník by aj v tomto prípade podal daňové priznanie, ak by mu vyplývala povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.

Povinnosť podať daňové priznanie je uvedená v zákone o dani z príjmov. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy (napr. pre rok 2024 je táto suma zdaniteľných príjmov vo výške 2 823,24 eura, pre rok 2023 to bola suma 2 461,41 eura), s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy, ale vykazuje daňovú stratu.“, približuje nám povinnosť podať daňové priznanie hovorkyňa FS.

Aké je daňové zaťaženie príjmu z kryptomien?

Prejdime ale teraz k tomu, aké je daňové zaťaženie z kryptomien. Inými slovami, koľko peňazí musíte odviesť štátu, ak ste mali príjem z predaja kryptomien.

V prípade, ak ide o fyzickú osobu, ktorej príjem z predaja virtuálnej meny, ktorá je obchodným majetkom podnikateľa, je zdaniteľným príjmom ako súčasť základu dane z príjmov z podnikania, sadzba dane z tohto príjmu môže byť v súlade s § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov vo výške 15%, 19%, resp. 25% v závislosti od dosiahnutej výšky základu dane zisteného podľa zákona o dani z príjmov.

V roku 2024 je sadzba dane pre fyzickú osobu

  1. 15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov neprevyšujúce sumu 60 000 eur,
  2. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov prevyšujúce sumu 60 000 eur

2a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

2b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

V prípade, ak ide o fyzickú osobu (nepodnikateľa), ktorej príjem z predaja virtuálnej meny je zdaniteľným príjmom, sadzba dane z tohto príjmu môže byť vo výške 19%, resp. 25% v závislosti od dosiahnutej výšky základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

V roku 2024 je sadzba dane pre fyzickú osobu

  1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Čo vám hrozí, ak nepriznáte príjem z predaja kryptomien?

Možno teraz rozmýšľate nad tým, že nepriznáte príjem z výnosov, ktoré ste získali z predaja kryptomien. Nie je to ten najlepší nápad. Dôvodom je, že vám hrozia sankcie.

„Ak daňovému subjektu vznikla povinnosť podať daňové priznanie a túto povinnosť si nesplní v zákonom ustanovenej lehote, správca dane mu uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur.“

Treba ale doplniť, že daňový úrad vám nemôže napariť tú najvyššiu pokutu len tak. Pri určovaní výšky pokuty  prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. Taktiež je potrebné povedať, že výška pokuty narastá každým dňom, ak nesplníte náležitosti, ktoré vám vyplývajú zo zákona. Teda, ak ste túto povinnosť nesplnili a chcete mať kľud na duši, mali by ste to spraviť čo najskôr.

V súvislosti s výškou sankcie treba uviesť, že minimálna sankcia je nie menej ako 1% z vyrubenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy.

Dá sa vyhnúť plateniu daní?

Ak sa chcete vyhnúť plateniu daní za kryptomeny u nás, tak je to možné, ak sa väčšinu roka zdržujete v inej krajine, ako je Slovensko. Týmto spôsobom presunutie svoju daňovú rezidenciu do inej krajiny. Samozrejme, musíte si vybrať takú, kde je daňové zaťaženie nižšie. Následne ich zdaníte podľa podmienok, ktoré platia v danej krajine.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť. Ak potrebujete poradenstvo s daňami, tak kontaktujte vášho účtovníka.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre