O čom hovorí nové vesmírne nariadenie, ktoré bolo podpísané Donaldom Trumpom?

Mnohé krajiny sa boja, že sa Amerika snaží privlastniť si vesmír

USA
Zdroj: pixabay.com (272447)

Prednedávnom sme písali o tom, aké plány má prezident Trump na Mesiaci a aj o reakcii Ruska na podpísanie nového vesmírneho nariadenia.

Niektoré krajiny vyjadrili svoje obavy ohľadom nového výkonného nariadenia (ďalej už len ako nariadenie). V novom nariadení sa píše, že dohoda podpísaná v roku 1979 ohľadom Mesiaca a iných vesmírnych telies (pozn. redakcie: Mesačná dohoda), vyvoláva isté nejasnosti. Konkrétne sa píše, že Amerika nepodpísala, ani neschválila žiadnu dohodu a celkovo ju ratifikovalo len 18 krajín.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Zároveň však treba dodať, že v roku 1967 bola podpísaná dohoda (Outer Space Treaty) o prieskume a využívaní vesmíru, čo zahŕňa aj Mesiac a iné vesmírne telesá. Táto vesmírna dohoda sa od Mesačnej dohody líši tým, že bola zameraná na pôsobenie jednotlivých krajín vo vesmíre. Bola podpísaná 108 krajinami vrátane USA. Podpísaný dokument hovorí, že Mesiace a planéty vo vesmíre, vrátane všetkých prírodných zdrojov, ktoré sa na nich nachádzajú, by mali patriť celému ľudstvu. Dokument okrem iného hovorí, že činnosti mimovládnych subjektov a iných nebeských orgánov si vyžadujú povolenie a nepretržitý dohľad príslušného zmluvného štátu. Okrem iného dohliadajúce štáty nesú za ich činnosť zodpovednosť. Nedávno podpísaný dokument americkou vládou však túto dohodu zľahčuje. V dokumente (na odkaze nájdete prijaté nariadenie) sa konkrétne píše:

Neistota týkajúca sa práva na vymáhanie a využívanie vesmírnych zdrojov vrátane rozšírenia práva na komerčné využitie a využitie lunárnych zdrojov však odradila niektoré obchodné subjekty od účasti v projektoch. Otázky, či Dohoda o činnosti štátov na Mesiaci a iných nebeských telesách z roku 1979 (ďalej len „Mesačná dohoda“) vytvára právny rámec pre národné štáty týkajúce sa vymáhania a využívania vesmírnych zdrojov, prehĺbila túto neistotu, najmä preto, že Spojené štáty americké Štáty nepodpísali ani neratifikovali Mesačnú dohodu. V skutočnosti iba 18 krajín ratifikovalo Mesačnú dohodu, vrátane len 17 z 95 členských štátov Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru. K neistote okrem toho prispievajú aj rozdiely medzi Mesačnou dohodou a Zmluvou o zásadách upravujúcich činnosť štátov pri prieskume a využívaní vesmíru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies – ku ktorým sa Spojené štáty a 108 ďalšie krajiny pripojili – z roku 1967. týkajúce sa práva na využitie a využívanie vesmírnych zdrojov.

Inými slovami, Mesiac a ďalšie nebeské objekty Američania nevnímajú ako celosvetové dedičstvo. Podľa toho bude USA vyzývať na medzinárodnú podporu verejného aj súkromného obstarávania vesmírnych zdrojov. Prijatý dokument konkrétne hovorí:

Američania by mali mať právo zapojiť sa do komerčného prieskumu, obnovy a využívania zdrojov vo vesmíre v súlade s platnými zákonmi. Vesmír je právne a fyzicky jedinečnou oblasťou ľudskej činnosti a Spojené štáty ho nepovažujú za globálne spoločný. Preto je politikou Spojených štátov podporovať medzinárodnú podporu obnovy verejného a súkromného sektora a využívania zdrojov vo vesmíre v súlade s platnými právnymi predpismi.

Právo USA na využívanie vesmírnych zdrojov

V druhom odseku sa píše, že USA nie je viazaná dohodou o Mesiaci z roku 1979 (k dohode z roku 1967 sa však zaviazali. Ratifikovaná bola 27. januára 1967). V dohode z roku 1979 sa okrem iného (opäť) ustanovuje, že Mesiac a jeho prírodné zdroje sú spoločným dedičstvom ľudstva a že by sa mal ustanoviť medzinárodný režim, ktorý bude riadiť využívanie týchto zdrojov v čase, keď sa takéto využívanie stane uskutočniteľným.  USA  sa však odvoláva na dohodu z 1979, ktorú nepovažuje  za efektívny, či potrebný nástroj, ktorý by viedol krajiny k efektívnej podpore komerčného prieskumu Mesiaca, Marsu, či iných vesmírnych telies. Zároveň v novoprijatom dokumente píše, že štátny tajomník bude tiež namietať, ak by sa akákoľvek krajina pokúsila brať Mesačnú dohodu ako súčasť medzinárodného zákona.

„Spojené štáty nie sú zmluvnou stranou Mesačnej dohody. Spojené štáty ďalej nepovažujú Mesiačnú dohodu za účinný alebo potrebný nástroj na usmernenie štátov, pokiaľ ide o podporu komerčnej účasti na dlhodobom výskume, vedeckom výskume a využívaní Mesiaca, Marsu alebo iných nebeských orgánov. , Preto štátny tajomník namieta proti akémukoľvek pokusu ktoréhokoľvek iného štátu alebo medzinárodnej organizácie o zaobchádzanie s Mesačnou dohodou, ktorý odráža alebo inak vyjadruje obvyklé medzinárodné právo.“ píše sa v novoprijatom dokumente.

Tretí odsek hovorí o tom, že hlavy povolených organizácií budú viesť všetky potrebné kroky ku medzinárodnej spolupráci a podpore v oblasti zaobstarávania vesmírnych zdrojov. Štátny tajomník sa bude snažiť vyjednať bilaterálne a multilaterálne dohody s inými štátmi a budú sa snažiť o bezpečnú a udržateľnú spoluprácu v oblasti verejného, ako aj súkromného zaobstarávania vesmírnych zdrojov.

„…Štátny tajomník po porade s obchodným tajomníkom, ministrom dopravy, správcom štátnej správy civilného letectva a kozmického priestoru a vedúcim akéhokoľvek iného výkonného oddelenia alebo agentúry, ktorú štátny tajomník považuje za vhodný, prevezme všetky potrebné opatrenia. vhodné opatrenia na podporu medzinárodnej podpory verejného a súkromného oživenia a využívania zdrojov vo vesmíre v súlade s politikou uvedenou v oddiele 1 tohto poriadku. Pri vykonávaní tohto oddielu sa štátny tajomník usiluje rokovať o spoločných vyhláseniach a dvojstranných a mnohostranných dojednaniach s cudzími štátmi o bezpečných a udržateľných operáciách na verejné a súkromné oživenie a využívanie vesmírnych zdrojov.“

Štvrtý odsek hovorí o tom, že po 180 dňoch od podpísania tohto nariadenia podá štátny tajomník prezidentovi hlásenie, v ktorom budú vypísané výsledky všetkých akcií z odseku 3. Znamená to, že USA ako krajina sa pokúsi o medzinárodné dohody, týkajúce sa vesmírnych operácií a výsledky týchto dohôd budú podané prezidentovi.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre