SpravodajstvoTechnológieWindows

Z nuly k obla­kom: Pavel Konečný z Neuron soun­dware: Vďaka ume­lej inte­li­gen­cii raz budeme žiť večne

V sused­nom Česku rastú tech­no­lo­gické star­tupy ako huby po daždi. Jeden z tých s veľ­kým poten­ciá­lom má na sve­domí Pavel Konečný a jeho tím. Neuron soun­dware využíva neuró­nové siete pre odha­ľo­va­nie porúch stro­jov a budúc­nosť vidí v stro­jo­vom učení. CEO spo­loč­nosti nám pre­zra­dil, ako tech­no­ló­gia fun­guje, ale aj to, čo si myslí o ume­lej inte­li­gen­cii.

Ahoj, Pavel. Neuron soun­dware bol nedávno nomi­no­vaný na oce­ne­nie Křiš­ťá­lová lupa 2016 v kate­gó­rii Český pro­jekt s glo­bál­nou ambí­ciou. Zdá sa, že sa vám naozaj darí. Ako firma za tento rok nará­stla?

Slovo ambí­cia v našom prí­pade treba pod­tr­hnúť. V porov­naní s ostat­nými nomi­no­va­nými totiž zatiaľ tak glo­bálni nie sme — máme ešte len prvých zahra­nič­ných zákaz­ní­kov v Nemecku. Na dru­hej strane roku­jeme s dvomi význam­nými ame­ric­kými spo­loč­nos­ťami o pilot­nej ver­zii našej tech­no­ló­gie. V prie­behu prvého roka sme teda uro­bili veľký skok od nápadu k prvým zákaz­kam v pomerne nároč­nom odvetví. Aj to je dôka­zom, že naša tech­no­ló­gia má ohromný poten­ciál.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Poten­ciál oce­nili aj v súťaži Nápad roku, v kto­rej si sa stal minulý rok abso­lút­nym víťa­zom. Okrem finanč­nej odmeny zís­kal tvoj tím prí­le­ži­tosť nav­ští­viť Sil­li­con Val­ley a zúčast­niť sa kon­fe­ren­cie Tech Crunch Dis­rupt. Čo vám to dalo?

Bola to skvelá skú­se­nosť a prí­le­ži­tosť nasať úžasnú pod­ni­ka­teľ­skú atmo­sféru Sil­li­con Val­ley. Nech­cem pove­dať, že tam nikto neho­vorí o ničom inom než o pod­ni­kaní, ale stále sa tam v tomto smere niečo deje, denne stre­tá­vate nových zau­jí­ma­vých ľudí. Čo sa týka samot­nej kon­fe­ren­cie, musím pri­znať, že mnohé európ­ske kon­fe­ren­cie, naprí­klad Pione­ers, roz­hodne znesú porov­na­nie a dokonca ju aj pred­čia. Stretli sme sa tiež s nie­koľ­kými poten­ciál­nymi inves­tormi, ale v tejto chvíli sa venu­jeme skôr roko­va­niam s tými lokál­nymi.

Zdroj: StartItUp

Väč­šina Slo­vá­kov vás však ešte nepozná. Ako by si im svoj biz­nis pred­sta­vil?

Jed­no­du­cho doká­žeme roz­poz­nať poka­zený stroj podľa zvuku. A nie­len to, že nefun­guje správne, ale aj to, aký mecha­nický prob­lém nastal či mohol nastať. Pre dosia­hnu­tie vyso­kej pres­nosti pou­ží­vame pokro­čilé nástroje stro­jo­vého uče­nia a ume­lej inte­li­gen­cie. Tré­ning neuró­no­vých sietí pre­bieha vo veľmi výkon­ných ser­ve­roch v cloude, ale výslednú apli­ká­ciu inšta­lu­jeme do rela­tívne lac­ných mik­ro­po­čí­ta­čov. V nich pre­bieha aj ana­lýza zvuku, preto nie je potrebné zais­tiť vyso­ko­rých­lostné pri­po­je­nie na inter­net.

Je to niečo na ten štýl, keď mecha­nik podľa zvuku motora spozná, keď s autom niečo nie je v poriadku?

Presne tak. My túto zna­losť vieme uzav­rieť do kra­bičky malého mik­ro­po­čí­tača s mik­ro­fó­nom.

Vieme o tebe, že kým si zalo­žil firmu, nie­koľko rokov si pra­co­val v Aus­trá­lii pre spo­loč­nosť Accen­ture. Na akých top pro­jek­toch si robil?

Vie­dol som pilotnú imple­men­tá­ciu plat­formy Hadoop. Tech­nicky náročný bol tiež pro­jekt pra­cu­júci s údajmi elek­tric­kých smart meters, ktoré zazna­me­ná­vajú spot­re­bo­vanú elek­trinu po 30-minú­to­vých inter­va­loch. Cena elek­triny sa potom mení podľa obdo­bia v roku, dňa v týždni, hodiny, a môže mať aj nie­koľko pásiem. Pre výber naj­vý­hod­nej­šej elek­tric­kej tarify tak bolo potrebné spra­viť stá­mi­li­óny výpoč­tov. Ja som však navrhol algo­rit­mus, ktorý s pou­ži­tím data­bázy bežia­cej v pamäti, doká­zal všetko porov­nať v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd. Ďal­ším pro­jek­tom bol proof of con­cept roz­poz­ná­va­nia hrá­čov kri­ketu vo video súbo­roch.  Bol to taký po veče­roch pri­pra­vený pro­to­typ. Spolu s kole­gom sme ho úspešne dokon­čili pre pri­pra­vo­vaný pro­jekt digi­ta­li­zá­cie desia­tok tisíc hodín archív­nych videí.

Zdroj: StartItUp

Pri­viedla ťa práve táto aus­trál­ska skú­se­nosť k roz­hod­nu­tiu zalo­žiť si vlastnú firmu v Česku? Vraj ťa k tomu pod­ne­co­vali kole­go­via už pred­tým, no ty si čakal, kým budú počí­tače dosta­točne výkonné…

Roz­hodne áno. Tech­no­ló­giu deep lear­ning (uče­nie hlbo­kých neuró­no­vých sietí) čaká určite sľubná budúc­nosť, preto som sa tomu chcel veno­vať na 100%. Člo­vek si síce môže čítať zau­jí­mavé články na inter­nete, ale nevy­rovná sa to prak­tic­kej skú­se­nosti, ktorá v mojom prí­pade roz­hodla. A na mnohé veci napo­kon nie je potrebný ani ten super­po­čí­tač za miliardu.

Dobre, a prečo práve špe­cia­li­zá­cia na zvuk? Veď si vyštu­do­val bio­me­di­cín­ske tech­no­ló­gie…

Vývoj tech­no­ló­gií využi­teľ­ných v medi­cíne ma toľko nelá­kal. Poten­ciál tam určite je, ale pre star­tup je to náročné, frag­men­to­vané a prí­liš regu­lo­vané odvet­vie. Musíte mať za chrb­tom naozaj odhod­la­ného a sil­ného inves­tora. S kama­rá­tom a kole­gom sme začí­nali s neja­kými mojimi nápadmi na využi­tie kom­pre­sie dát, a hudba sa nám zdala byť výpo­četne menej náročná než video. Navyše, kama­rát je štu­do­vaný fyzik a ama­tér­sky hudob­ník. To nám aj dnes posky­tuje určitú výhodu.

Zdroj: StartItUp

Ako si už spo­me­nul, vaša diag­nos­tika fun­guje na prin­cípe neuró­no­vých sietí. Ako prak­ticky pre­bieha ich “tré­no­va­nie” tak, aby sa naučili roz­poz­ná­vať kon­krétne zvuky?

Prvým kro­kom je vždy zber vzo­riek. Zame­ria­vame sa najmä na poru­chové či pred-poru­chové stavy, naprí­klad na staré zaria­de­nia. No a keď máme dosť dát, tak na ser­veri spus­tíme jeden či viac z našich algo­rit­mov. Ten sa potom naučí roz­li­šo­vať od seba jed­not­livé zvuky s vyso­kou pres­nos­ťou. Záro­veň pra­cu­jeme na sys­téme ako meto­dické dáta zbie­rať a modely máme pred­na­sta­vené tak, aby sme mini­ma­li­zo­vali počet dát. Za rok sa bez tejto fázy zrejme budeme vedieť úplne obísť.

V akých odvet­viach a zaria­de­niach sa dá tech­no­ló­gia apli­ko­vať?

V tomto smere je úplne uni­ver­zálna. Skú­se­nosť máme so zvukmi osob­ných áut, kli­ma­ti­zač­ných jed­no­tiek, eska­lá­to­rov, ale aj spe­vom vtá­kov.

Je aj prak­tické pou­ži­tie tech­no­ló­gie uni­ver­zálne, alebo je hlb­šia spo­lu­práca s kli­en­tom?

Áno, jeho spo­lu­práca je v úvod­nej fáze nevy­hnutná. Špe­cia­listi či pre­vádz­koví tech­nici sa podie­ľajú na popise a príp­rave dát, ktoré z nahrá­vok pred­vy­be­ráme na oštít­ko­va­nie.

Zdroj: StartItUp

V akom stave je teda aktu­álne váš pro­dukt? Je už voľne pre­dajný?

Nie, zatiaľ máme len prvých kli­en­tov, kon­krétne v Česku a v Nemecku. Hľa­dáme ich medzi spo­loč­nos­ťami, ktoré chcú pre­dísť náklad­ným výpad­kom vďaka mecha­nic­kým záva­dám, či už v oblasti výroby alebo pre­vádzky zaria­dení. Teraz dokon­ču­jeme prvé dodávky a pra­cu­jeme na šká­lo­va­teľ­nosti tak, aby bol zber dát plne auto­ma­ti­zo­vaný. Vďaka účasti v prog­rame Tech­foun­ders v Mní­chove sme už rea­li­zo­vali pilotný pro­jekt pre Sie­mens. Momen­tálne roku­jeme o licen­co­vaní a roz­ší­rení pro­jektu. Inten­zívne sa tiež venu­jeme pro­jektu pre Deuts­che Bahn.

Spo­me­nul si už, že Neuron soun­dware beží v cloude. Ako začí­na­jú­cej firme vám cloud Azure posky­tol zdarma Mic­ro­soft. Uľah­čilo vám to štart?

Bez pod­pory spo­loč­nosti Mic­ro­soft by sme nemohli našu spo­loč­nosť vôbec roz­be­hnúť. Vývoj správ­nych algo­rit­mov v oblasti ume­lej inte­li­gen­cie je stále výpo­četne extrémne náročný. Ako star­tup si nemô­žeme dovo­liť zaob­sta­rať vlastné ser­very, takže cloud je jas­nou voľ­bou. Prog­ram Mic­ro­soft BizS­park Plusby som určite odpo­ru­čil všet­kým tech­no­lo­gicky zame­ra­ným star­tu­pom. Je to skvelá pod­pora a som rád, že je možné uchá­dzať sa o ňu aj v našom regi­óne.

Zdroj: StartItUp

S uče­ním neuró­no­vých sietí, ktoré sú prin­cí­pom vašej tech­no­ló­gie, súvisí aj stále atrak­tív­nej­šia téma ume­lej inte­li­gen­cie. Akú budúc­nosť v nej vidíš?

Jej dopad na spo­loč­nosť bude dra­ma­tický. Málo­kto si uve­do­muje, že sa blíži tsu­nami, ktorú nevy­hnutne umelá inte­li­gen­cia (AI — Arti­fi­cial Intel­li­gence) spô­sobí. Naprí­klad v novi­nách si čítaš absurdné články, že vo Fran­cúz­sku poku­tujú čes­kých vodi­čov, pre­tože majú nízke platy alebo so sebou nemajú potvr­de­nie o výške platu. Pri­tom za pár rokov začne kami­óny ria­diť umelá inte­li­gen­cia a v ČR pra­cujú desiatky tisíc pro­fe­si­onál­nych vodi­čov! Rov­naký osud bude čakať mnohé iné povo­la­nia. Časom vzniknú nové, ale spo­loč­nosť sa bude musieť naučiť meniť oveľa rých­lej­šie. Možno dôjde ku skrá­te­niu pra­cov­ného týždňa alebo k zda­ne­niu výpo­čet­ného výkonu.

Kam sia­hajú tvoje najod­váž­nej­šie pred­stavy, ako sa bude AI vyví­jať?

Mys­lím si, že v prie­behu nasle­du­jú­cich päť — desať rokov budú nové gene­rá­cie stro­jov navrho­vať stroje samé. Namiesto toho, aby v sys­té­moch CAD pra­co­vali ľudia, tak návrhy nových kon­štruk­cií bude robiť umelá inte­li­gen­cia. Tá vyjde z dneš­nej podoby stro­jov, ale bude môcť skú­šať mnoho variánt. Rea­li­zo­va­teľ­nosť návrhov sa pred samot­nou výro­bou overí na počí­ta­čoch, ktoré by sme dnes ozna­čili za super­po­čí­tač. Keď návrh obstojí, tak exis­tu­júce gene­rá­cie stro­jov vyro­bia stroj novej gene­rá­cie — úspor­nejší, pres­nejší, spo­ľah­li­vejší.

 

Zdroj: StartItUp

Okrem pozi­tív v nej vidia mnohí odbor­níci aj nega­tíva. O nebez­pe­čen­stve v súvis­losti s AI hovo­ril pred nie­koľ­kými rokmi už Elon Musk. Čo si o tom mys­líš?

V prvom rade je treba pove­dať, že táto hrozba sa týka vše­obecne ume­lej inte­li­gen­cie, ktorá časom mno­ho­ná­sobne pre­výši inte­li­gen­ciu nášho vlast­ného druhu. Zna­mená to, že my ľudia stra­tíme schop­nosť pred­ví­dať ďalší tech­nický a civi­li­začný vývoj. To je v súčas­nosti síce abs­traktná pred­stava, ale poten­ciálne nebez­pečná hrozba. Ja som však opti­mista. Mys­lím si, že naj­ľah­šia cesta k vše­obec­nej inte­li­gen­cii bude sko­pí­ro­va­ním fun­kcie nášho ľud­ského mozgu. Verím, že za pár desať­ročí bude mať každý na výber. Buď zomrieť alebo pre­su­núť svoju myseľ do stroja a žiť večne.

Zdá sa, že sa o túto tému sku­točne zau­jí­maš. Vedel by si našim čita­te­ľom pora­diť, ako si v tomto smere roz­ší­riť obzory?

Hi-tech čita­te­lia a tí futu­ris­ticky zalo­žení by mohli oce­niť Acce­le­rando od Char­lesa Strossa. Kniha je v anglič­tine dostupná aj zdarma, ja ju však kvôli kom­pli­ko­va­nému slangu odpo­rú­čam čítať v češ­tine. Je to séria dlh­ších povie­dok, kde sa hlavný hrdina zaoberá roz­vo­jom tech­niky a jej dopadu na spo­loč­nosť. Autor v nej doká­zal pomerne presne odhad­núť, kam bude vývoj sme­ro­vať. Je to zvláštny pocit, keď vidíte, ako sa vízie z knižky stá­vajú rea­li­tou.

S ume­lou inte­li­gen­ciou súvisí naprí­klad aj inter­net vecí. Pou­ží­vaš sám takéto vyspelé tech­no­ló­gie?

Áno. Okrem robo­tic­kej sekačky mám naprí­klad doma Ama­zon Echo. Je to taký inte­li­gentný repro­duk­tor, ktorý má žen­ský hlas a počúva na meno Alexa. V pod­state sa ho môžem spý­tať na čokoľ­vek, požia­dať ho, aby mi pus­til hudbu či nasta­vil alarm, keď naprí­kald varím v kuchyni. Stačí naň zavo­lať. Vie tiež hrať rôzne slovné hry, zavolá taxík, ovláda iné inte­li­gentné spot­re­biče, pre­číta roz­právku či zoznam naplá­no­va­ných pra­cov­ných stret­nutí a mnoho ďal­šieho. Zoznam fun­kcií sa postupne roz­rastá a už sa počíta v tisí­coch. Je to tro­chu ako v Star-Treku. Len ten tele­port ešte chýba :).

Zdroj: StartItUp

 

 

 

 

 

Zdroj: StartItUp.sk

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close