Ministerstvo dopravy a výstavby SR vybavilo petíciu proti 5G. Tu je výsledok!

Odporcovia 5G technológie nebudú nadšení

5G
Zdroj: Gerd Altmann z Pixabay

O 5G technológii môžeme v poslednej dobe čítať viacero správ, pričom ich intenzita v priebehu posledných mesiacov vcelku vzrástla. Dôvodom je, že v súčasnosti dochádza k postupnej implementácii tejto technológie do praxe vo viacerých regiónoch sveta. Niektoré správy hovoria o negatívnych vplyvoch na ľudské zdravie, a ďalšie správy vyvracajú tieto informácie a poukazujú na klady tejto technológie.

A preto táto téma je vcelku diskutovanou, pričom vznikajú ako tábory odporcov, tak aj zástancov. Rovnako je tomu aj u nás na Slovensku.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Regulačný úrad vyvracia ďalší HOAX, ktorý hovorí o nebezpečne silnom 5G žiarení

Čo hovoria odporcovia 5G? Takto znie ich argumentácia  a ich požiadavky

Nie tak dávno bola na Ministerstvo dopravy a výstavby SR doručená petícia „STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku“, ktorej cieľom je zastavenie výstavby 5G na území Slovenska. Odporcovia 5G technológie v nej píšu:

„Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF – EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G…). RF – EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít.

Účinky 5G siete zahŕňajú zvýšené riziko:

– vzniku rakoviny

– bunkový stres

– zvýšené riziko voľných radikálov

– genetické poškodenia

– štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému

– deficity učenia a pamäti

– neurologické poruchy

POŠKODENIE SA VZŤAHUJE AJ NA RASTLINY A ZVER

V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR naliehavo vyzývame Slovenskú republiku – vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre  a informatizáciu, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad verejného zdravotníctva, Národnú radu SR a pani prezidentku Slovenskej republiky:

prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF – EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF – EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie (pozn. redakcie: požiadavka č. 1)

uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení (pozn. redakcie: požiadavka č. 2)

žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP“ (pozn. redakcie: požiadavka č. 3)

Ministerstvo reaguje na petíciu. Jej autori nebudú nadšení

Ministerstvo dopravy a výstavby SR publikovalo dnes oznámenie o výsledku vybavenia petície vyššie, ktorú ku dňu jej odovzdania podpísalo viac ako 14-tisíc ľudí (pozn. redakcie: na odkaze vyššie si môžete stiahnuť znenie v plnom znení).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR konštatovalo:

„…K požiadavke uvedenej v prvom bode uvádzame, že v súlade s Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej len „Rozhodnutie“) sa v Slovenskej republike od roku 2019 realizovalo uvoľnenie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (700 MHz) na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby piatej generácie (5G). Celý proces zabezpečila spoločnosť, ktorá uvoľnila predmetné frekvencie, ktoré využívala na pozemské digitálne televízne vysielanie, v stanovenom termíne do 30.06.2020.

Súčasne v apríli 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zahájil výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie, ktoré bolo dňa 18.06.2020 pozastavené. Z uvedeného dôvodu nemôžeme hovoriť o expanzii 5G v Slovenskej republike, nakoľko z vyššie uvedeného dôvodu prevádzkovatelia mobilných elektronických komunikačných sietí ani nemohli začať s výstavbou siete 5G.

Očakáva sa, že tieto nové technológie sa budú využívať najmä v takých oblastiach, ako sú Priemysel 4.0, inteligentná mobilita a autonómne vozidlá, zdravotníctvo a pod. Technológia 5G umožní pripojenie zariadení, ktoré sa dostanú do nášho každodenného sveta ako súčasť internetu vecí, t. j. má umožniť prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a ich efektívne riadenie a dohľad. Ministerstvo venuje vysokú pozornosť posudzovaniu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (ďalej len „EMP“) v blízkosti základňových staníc bezdrôtových telekomunikačných sietí, rozhlasových a televíznych vysielačov a ostatných zdrojov elektromagnetického žiarenia pracujúcich vo frekvenčnom pásme 30 MHz – 18 GHz. Za týmto účelom ministerstvo v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n. o., pripravilo „Metodiku vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu“, ktorú zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom Vestníku (Čiastka 38-42, 4. októbra 2019) a na svojom webovom sídle https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr. Cieľom tejto metodiky je špecifikovať metódy na určenie celkového expozičného pomeru vystavenia obyvateľov EMP v miestach, kde majú časovo neobmedzený prístup.

Ďalej k požiadavke uvedenej v druhom bode uvádzame, že budovanie a modernizácia elektronických komunikačných sietí je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti a predpokladom zvýšenia kvality života ich používateľov. Elektronické komunikačné siete sú budované buď ako káblové (optické alebo metalické) alebo ako bezdrôtové (rádiové, ktoré môžu byť fixné alebo mobilné). Všetky uvedené siete sú všeobecne komplementárne, nie substitučné. Vzájomne sa dopĺňajú v oblastiach a vo využití tam, kde je niektorá z nich vhodnejšia. Zároveň platí, že niektoré typy služieb nie je technicky možné realizovať prostredníctvom iného typu siete (napríklad mobilita služieb nemôže byť vykonaná prostredníctvom fixnej siete). K zabezpečeniu plnohodnotných služieb elektronických komunikácií je nevyhnutné budovať uvedené siete vo vzájomnej logickej a technickej kombinácii bez umelého uprednostňovania ktorejkoľvek z nich. Súčasne nie je korektné tvrdenie že siete WiFi nahrádzajú (substituujú) aktuálne vybudované pevné elektronické komunikačné siete, sú len doplnkom (komplementom) k existujúcim elektronickým komunikačným sieťam z dôvodu rozširovania a poskytovania služieb.

Záverom uvádzame, že ministerstvo plánuje v oblasti 5G šíriť osvetu a overené informácie, aby v spoločnosti nevznikal neopodstatnený strach prostredníctvom pracovnej skupiny, ktorá ponúkne priestor pre odbornú diskusiu v tejto oblasti. “

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre