SpravodajstvoTechnológie

Z nuly k obla­kom: Mas­ter­li­zer: Pro­jekt roz­bie­hali v garáži v Sili­con Val­ley, dnes menia svet hudby a z muzi­kan­tov robia pro­fí­kov

Na to, aby si nahral hudobnú nahrávku, beat či pod­cast, nemu­síš byť pro­fík. Ak chceš však zo svo­jej hudob­nej pro­duk­cie dostať maxi­mum, potre­bu­ješ profi mas­te­ring. S online služ­bou Mas­ter­li­zer, za kto­rou stojí zahra­ničný Slo­vák Maxi­mi­lian Kame­nár, to bude hračka. Nápad na star­tup vzni­kol v afric­kom Mozam­biku, nový poten­ciál zís­kal v Sili­con Val­ley a dnes z Rakúska skva­lit­ňuje hudbu na celom svete.

Ahoj, Maxi­mi­lian. Tvoj biz­nis je zalo­žený na hudbe. Pre­zraď nám bliž­šie, v čom spo­číva Mas­ter­li­zer?

Mas­ter­li­zer je služba, ktorá cieli na zdo­ko­na­le­nie hudby, audio nahrá­vok a zvuku vše­obecne. Každá komerčná a pro­fe­si­onálna nahrávka, ktorú poču­ješ v rádiu, TV, na Spo­tify či iTu­nes, musela byť pro­fe­si­onálne upra­vená a zvu­kovo opti­ma­li­zo­vaná, teda “mas­tro­vaná”. Je to konečný krok pri audio pro­duk­cii a robí ju špe­cia­lista, takz­vaný “mas­te­ring engi­neer”. Cie­ľom samoz­rejme je, aby nahrávka znela čo naj­lep­šie. Mas­ter­li­zer dokáže tento kom­plexný pro­ces zjed­no­du­šiť a umožní kaž­dému hudob­ní­kovi, spe­vá­kovi, pro­du­cen­tovi či DJovi mas­tro­vať svoj zvuk online v reál­nom čase. Je to zábava! Jed­no­du­cho “uplo­ad­neš” svoju nahrávku na masterlizer.com a už za pár sekúnd môžeš počuť, ako znie “zmas­ter­li­zo­vaná”. 🙂

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Pred nie­koľ­kými mesiacmi ste laun­cho­vali pla­tenú ver­ziu služby. Koľko pla­tia­cich zákaz­ní­kov ju dnes pou­žíva?

Momen­tálne k tomu môžem pove­dať len toľko: Podiel pla­tia­cich zákaz­ní­kov z cel­ko­vého počtu všet­kých uží­va­te­ľov, sa pohy­buje vrámci oča­ká­vaní. Úprimne ma prek­va­pilo, koľko pes­ni­čiek zmas­truje každý zákaz­ník.

Zdroj: StartItUp.sk

Je služba určená len pre profi hudob­ní­kov alebo má prí­nos aj pre ama­téra?

Je pre koho­koľ­vek, kto dokáže vypro­du­ko­vať a nahrať pes­ničku, beat či pod­cast. Pro­fe­si­onálni hudob­níci už často majú svo­jich ľudí, ktorí im robia mas­te­ring, takže im nekon­ku­ru­jeme. Svoju službu cie­lime v prvom rade na začia­toč­ní­kov až polo­pro­fe­si­oná­lov a umož­ňu­jeme im zlep­šiť kva­litu svo­jej pro­duk­cie aj v prí­pade, že o mas­te­ringu neve­dia vôbec nič. Výho­dou Mas­ter­li­zer-u je, že ho každý môže vyskú­šať zdarma. Ak sa mu výsle­dok páči, môže si hotovú pes­ničku stiah­nuť a hneď ju zve­rej­niť na You­Tube či SoundC­loud.

Spo­me­nutý SoundC­loud, ale aj celá vaša tech­no­ló­gia stojí na clou­do­vej plat­forme. Ako vní­maš prí­nos clou­do­vých rie­šení pre biz­nis a hudobné tech­no­ló­gie?

Cloud má poten­ciál kom­pletne zme­niť pro­duk­ciu hudby. V 80. rokoch štan­dard MIDI prvý­krát umož­nil, aby elek­tro­nické nástroje, ako syn­te­ti­zá­tor, mohli spolu komu­ni­ko­vať. Neskôr v 90. rokoch počí­tače a digi­tálne tech­no­ló­gie zme­nili celý pro­ces pro­duk­cie hudby a v prvej dekáde 21. sto­ro­čia umož­nili kaž­dému mať zrazu kom­pletné hudobné štú­dio s neuve­ri­teľ­nými mož­nos­ťami v lap­tope, a to za pár eur. Potom pri­šiel iPhone a iPad, vďaka kto­rým sme zrazu mohli robiť hudbu “on the go” kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek bez aké­ho­koľ­vek zlo­ži­tého soft­véru. Cloud dnes umož­ňuje posky­to­vať kom­plexné nástroje a služby pre hudobnú pro­duk­ciu bez toho, aby sme boli obme­dezní kon­krét­nym zaria­de­ním. Ak k tomu pri­dáme mož­nosť AI a vir­tu­ál­nej rea­lity, zrazu sa v hori­zonte veľmi blíz­kej budúc­nosti otvá­rajú mož­nosti, aké sme si dote­raz neve­deli pred­sta­viť.

Zdroj: StartItUp.sk

V 80. rokoch nikto ani len nesní­val, že o 20 rokov neskôr bude možné vir­tu­ali­zo­vať nie­len celé hudobné štú­dio s kom­plex­nou tech­no­ló­giou ako mixážny pult a efekty, ale aj všetky nástroje, či už akus­tické alebo elek­tro­nické. A to všetko v jed­nom lap­tope. Mys­lím si, že cloud má podobný poten­ciál zme­niť hudobnú pro­duk­ciu tak, ako ju zme­nili počí­tače. Navyše môže pre­po­jiť a zblí­žiť hudob­ní­kov, aby mohli aj v digi­tál­nom svete robiť to, o čo ide v hudbe naj­viac — robiť ju spolu a zdie­ľať tento záži­tok. A to som hovo­ril len o pohľade zo strany hudob­níka, nie zo strany kon­zu­menta. Cloud má skrátka obrov­ský poten­ciál posu­núť svet hudby ešte ďalej.

Pat­ríte medzi množ­stvo mla­dých firiem, kto­rým v biz­nise pomáha cloud Azure od Mic­ro­softu. Ako vám vyho­vuje?

Keď sme začí­nali, náš pro­to­typ bežal na jed­nom malom hos­ťu­jú­com ser­veri. Vtedy sme ešte netu­šili o mož­nos­tiach, ale aj požia­dav­kach pou­ží­va­te­ľov na službu, ktorá by mala byť prí­stupná na kaž­dom mieste tejto pla­néty a hlavne v reál­nom čase. Mic­ro­soft nám umož­nil zdo­ko­na­liť náš pro­dukt a tech­no­ló­giu, tes­to­vať ich a posu­núť na glo­bálnu úro­veň. Nástroje a prog­ram, ktoré Mic­ro­soft ponúka, nám veľmi pomohli a mnohé sme sa vďaka nim naučili.

Zdroj: StartItUp.sk

Poďme však k tebe. Pod­ni­kať si neza­čal len tak z čista jasna. Čo ťa do sveta biz­nisu pri­viedlo?

Keď som štu­do­val medzi­ná­rodný obchod, rela­tívne rýchlo mi došlo, že vo veľ­kom kor­po­rát­nom biz­nise pra­co­vať nech­cem. Vždy som mal cieľ niečo sám vytvo­riť, len som neve­del, čo presne by to malo byť. Hudba bola odma­lička mojou veľ­kou váš­ňou a okolo roku 2010, keď som bol v afric­kom Mozam­biku, sa mi naskytla skvelá prí­le­ži­tosť. Zalo­žil som jeden nezis­kový hudobný pro­jekt, v kto­rom som spo­jil hudob­ní­kov na celom svete. Zrazu sme všetci spolu tvo­rili hudbu. Tento pro­jekt ma pri­vie­dol k nápadu na Mas­ter­li­zer. Mali sme totiž pes­ničky z celého sveta, no chý­bal nám kva­litný mas­te­ring. Tak sme si ho sami vytvo­rili.

Začiatky Mas­ter­li­zer-u sa vraj spá­jajú aj s legen­dár­nym Sil­li­con Val­ley. Vieš nám o tom pove­dať viac?

Presne tak. Keď sme začí­nali a mali sme ešte len pri­mi­tívny pro­to­typ, strá­vili sme v Sil­li­con Val­ley štyri mesiace a zúčast­nili sme sa na jed­nom prog­rame od Wirts­chaft­skam­mer Öster­re­ich. Vôbec sme s tým nerá­tali, ale uro­bili sme dobrý “pitch” a dostali sa do užšieho výberu — dostali sme stôl v inku­bá­tore v Sil­li­con Val­ley. Súčas­ťou bolo troj­me­sačné ško­le­nie, mož­nosť “pit­cho­vať”, zís­kali sme množ­stvo kon­tak­tov. Bývali sme priamo v Palo Alto vo via­ce­rých “hac­ker hou­ses”, spoz­nali sme ľudí z celého sveta a mali sme naozaj­stnú star­tu­povú garáž, kde sme pra­co­vali. Bola to neuve­ri­teľná skú­se­nosť, ktorá nám neskôr v mno­hom pomohla. Keď sme do Kali­for­nie išli, boli sme traja. Keď sme sa však vrá­tili, boli sme už len dvaja a vtedy som si prvý­krát uve­do­mil, že všetko stojí a padá na tíme. Musel som totiž uro­biť svoje prvé ťažké roz­hod­nu­tie v živote, ktoré ohro­zo­valo celú firmu, no uká­zalo sa ako správne.

Zdroj: StartItUp.sk

Ak člo­vek pra­cuje s hud­bou, zvy­čajne k nej má blízky vzťah. Už si síce niečo naz­na­čil, no spý­tam sa priamo. Si muzi­kant?

Áno, ako som už spo­me­nul, hudbu milu­jem odma­lička, už v škole bolo mojím snom stať sa roc­ko­vou hviez­dou. Najprv som hral v kapele, potom som dokonca 2 roky štu­do­val jaz­zovú gitaru a pra­co­val ako pro­du­cent so spe­vákmi. V Mas­ter­li­zer-i mám teraz mož­nosť spo­jiť svoju vášeň pre hudbu s biz­ni­som a niečo významné vybu­do­vať.

Máš stále čas veno­vať sa hudbe aj v súkromí? Mas­tru­ješ si naprí­klad svoje vlastné nahrávky?

Minulý rok som začal konečne hrať na bicích, o čom som vždy sní­val, no nebol na to čas. Mys­lím si, že nie­kedy treba jed­no­du­cho vypnúť, a práve hra na bicích je skvelá mož­nosť, ako sa odre­a­go­vať. Tento rok som tiež začal opäť cvi­čiť hru na gitare. Aj keď mám nie­kedy čas len 5 minút, sna­žím sa byť dôsledný a cvi­čiť každý deň. Samoz­rejme aj nahrá­vam a pou­ží­vam Mas­ter­li­zer aj v súkromí. Raz za čas zmas­tru­jem aj nejaké You­Tube video live nahrávky.

Zdroj: StartItUp.sk

Keby som ti teraz pus­tila skladbu s veľmi nekva­lit­ným zvu­kom, čo by to s tebou spra­vilo? 

Najprv by som počú­val, či ma hudba osloví z este­tic­kej stránky, a to nezá­visle na kva­lite nahrávky. Potom by som asi začal roz­mýš­ľať nad tým, ako by sa dala upra­viť tech­nická kva­lita zvuku, na čom v Mas­ter­li­zer pra­cu­jeme každý deň.

Tvoj pro­jekt vzni­kol asi pred tromi rokmi. Ako ste z tvojho pohľadu za ten pomerne krátky čas ovplyv­nili svet hudby?

Môžem pove­dať, že zatiaľ dostá­vame veľmi dobrý feed­back a ľudia pou­ží­vajú Mas­ter­li­zer od Aljašky cez Rio de Jane­iro, Lon­dýn, Paríž, Vie­deň, Kuala Lum­pur, Tokyo až po Syd­ney. Práve to je našou naj­väč­šou moti­vá­ciou. Dúfam, že našim pou­ží­va­te­ľom pri­ná­šame emo­ci­onálny moment, keď svoju hudbu prvý­krát počujú cez Mas­ter­li­zer. Ak sa nám podarí aspoň toto, tak sme niečo ovplyv­nili. Dnes už ľudia na masterlizer.com mas­trujú celé svoje, pre­dá­vajú ich online a píšu nám, ako sme im pomohli ich hudbu zdo­ko­na­liť. Sú to krásne momenty, ktoré nás veľmi tešia.

Zdroj: StartItUp.sk

Zažili ste ako firma aj nejaký „fuc­kup“?

Samoz­rejme, stáva sa to v malom aj vo veľ­kom. Pre tech­no­lo­gický star­tup je úplne nor­málne, že sa občas dostane do situ­ácie, keď vznikne nejaký tech­nický prob­lém, ktorý môže mať dopad na biz­nis. Na to sa treba pri­pra­viť a vždy začať veci rie­šiť čo naj­rých­lej­šie. “Fuc­kup-ovať” sa nás už pokú­šali aj druhí, dokonca aj naši par­tneri. Dnes naozaj nie je ľahké nájsť dob­rého par­tnera a preto tvr­dím, že dobrý par­tner je nad zlato.

Mas­tro­va­cích slu­žieb je už dnes na trhu pomerne veľa. Čo robíte, aby ste zvlá­dali držať krok s požia­dav­kami trhu a vynikli nad kon­ku­ren­ciou?

Keď sme začí­nali, nemali sme v online mas­te­ringu kon­ku­ren­ciu. Dnes je naopak veľká. Mys­líme si, že náš prí­stup a služba je dosť odlišná od našich kon­ku­ren­tov — máme inú víziu ohľa­dom kva­lity, user expe­rience aj fun­kci­ona­lity. Keď sa pozrieš na našich kon­ku­ren­tov, uvi­díš, že ich služby sú si veľmi podobné, pre nás sú to klony. Sna­žíme sa neko­pí­ro­vať, ale byť ino­va­tívni, aby naši pou­ží­va­te­lia mali alter­na­tívu. Každý sa nako­niec roz­hodne sám, ktorá služba mu naj­viac vyho­vuje. Treba byť rea­lis­tický, žiadna služba nie je per­fektná, ani tá naša, ale mys­lím si, že v porov­naní s kon­ku­ren­ciou je naša vízia o budúc­nosti online mas­te­rignu odváž­nej­šia.

Zdroj: StartItUp.sk

Spo­mí­naš budúc­nosť mas­te­ringu. Vieš si pred­sta­viť, ako bude vyze­rať naprí­klad o 10 rokov?

Mys­lím si, že tech­no­ló­gia sa bude vyví­jať do takej miery, že auto­ma­tický mas­te­ring a vše­obecne opti­ma­li­zá­cia zvuku bude možná vo veľmi dob­rej kva­lite a plne auto­ma­ticky. Bude dostupná kaž­dému a soft­vér aj hard­vér bude umož­ňo­vať zvy­šo­vať kva­litu už pri samot­nej pro­duk­cii. Výzvou bude zakom­po­no­vať tieto tech­no­ló­gie, ktoré zatiaľ ešte neexis­tujú, do cel­ko­vej vízie.

Žiješ síce v Rakúsku, ale máš slo­ven­ské korene. Sle­du­ješ slo­ven­skú biz­ni­sovú scénu?

Som v kon­takte s ľuďmi zo slo­ven­skej aj čes­kej star­tu­po­vej scény, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jem, ale nedá sa pove­dať, že by som sa tam pohy­bo­val často. Rád by som, ale momen­tálne nestí­ham naplno sle­do­vať ani rakúsku biz­nis scénu.

Zdroj: StartItUp.sk

Dokáže ťa Mas­ter­li­zer uži­viť alebo máš viac pro­jek­tov?

Mas­ter­li­zer zatiaľ bohu­žiaľ môj tím neuživí, napriek tomu, že sa mu venu­jem tak­mer exklu­zívne. Popri tom však robím aj iné veci, naprí­klad orga­ni­zu­jem eventy, vymýš­ľam rôzne kon­cepty, fotím, robím pora­den­stvo a podobne.

Máme tu nový rok. Aká je tvoja pod­ni­ka­teľ­ská výzva pre rok 2017?

Moje motto pre tento rok znie: Netreba sa báť zmeny, ale treba si zacho­vať spi­rit, ktorý ťa poháňa, pre­tože to je tvoj pravý poten­ciál.

Zdroj: StartItUp.sk

Zdroj: StartItUp.sk

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close