SpravodajstvoTechnológie

Z nuly k obla­kom: Koniec zdĺha­vých check-inov a odme­ra­ných recepč­ných. Mews Sys­tems robia z hote­lov zaria­de­nia 21. sto­ro­čia

Roz­hodli sa, že hote­li­ér­stvo nutne potre­buje revo­lú­ciu a posta­vili na tom svoj biz­nis. Dnes ich soft­vér pou­ží­vajú stovky hote­lov v tak­mer 20 kra­ji­nách a majú pobočky v troch európ­skych met­ro­po­lách. Nápad na to, ako dostať hotely do novej éry a sprí­jem­niť zážitky hostí, pochá­dza z hlavy čes­kého pod­ni­ka­teľa Richarda Val­tra.

Ahoj, Richard. Vyštu­do­val si filo­zo­fiu, čo má k hote­li­ér­stvu cel­kom ďaleko. Ako si sa do týchto “vôd” dostal?

Je to dané rodin­ným biz­ni­som, v hote­li­ér­stve som tak tro­chu vyras­tal. Mys­lím si však, že filo­zo­fia mi pomohla zame­rať sa na pod­statu toho, čo som chcel vytvo­riť. Pomáha mi vidieť prob­lémy kom­plex­nej­šie.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

S tvo­jou fir­mou Mews Sys­tems si začal akúsi hote­lovú revo­lú­ciu. Čo ti vadilo na spô­sobe, akým sa robil hote­li­ér­sky biz­nis?

Zo začiatku som to ani nemal v pláne. Jed­no­du­cho som chcel, aby hotel, na kto­rom som pra­co­val, mal sve­tové para­metre. Okrem toho som pre­mýš­ľal nad tým, ako by asi vyze­ral sys­tém, ktorý by to doká­zal všetko zvlád­nuť. Posta­viť na tom firmu ma napadlo až potom, ako som zis­til, že v sku­toč­nosti žiadna firma na trhu takto neroz­mýšľa.

Zdroj: StartItUp.sk

Roz­ho­dol si sa vytvo­riť hotel bez recep­cie. Zna­me­nalo to, že ľudí pri prí­chode do hotela vítal len disp­lej mobilu alebo to nebolo cel­kom tak?

To ani nie, skôr som nech­cel, aby hosť to zlo­žité tech­no­lo­gické záze­mie hotela ako­koľ­vek vní­mal. Pod­sta­tou hote­li­ér­stva je, že sa hosť cíti ako doma. A to, že sa hosť musí poze­rať na recepč­ného, ako jeho najo­sob­nej­šie údaje ťuká do počí­tača, je podľa mňa pravý opak. Recep­cia by tam pri­tom vôbec nemu­sela byť, keby tieto infor­má­cie ľudia odo­vzdali vopred a totož­nosť by bola ove­rená dis­krét­nej­ším spô­so­bom.

Nie­kde medzi­tým si stre­tol svojho spo­loč­níka, s kto­rým si sa dovtedy nepoz­nal. Čo vás spo­jilo?

S Mat­tom sme sa zozná­mili na jed­nej párty a ja som mu začal hovo­riť o tom, ako by som si pred­sta­vo­val fun­go­va­nie hotela v 21. sto­ročí. Po nie­koľ­ko­me­sač­nom stre­tá­vaní pocho­pil, že to s tým sys­té­mom mys­lím vážne. V tej dobe bol veľmi frus­tro­vaný, pre­tože chcel sám v hote­loch Hil­ton pre­tla­čiť takéto ino­vá­cie. Ja som ho zrejme doká­zal pre­sved­čiť, že len vyspe­lej­šie tech­no­ló­gie zme­nia mys­le­nie týchto reťaz­cov a že by mal z tohto roz­be­hnu­tého vlaku vystú­piť, aby sa stal pod­ni­ka­te­ľom. Dúfam, že to neľu­tuje. 🙂

Bolo od začiatku v pláne vyvi­núť vlastný hote­lový PMS (Pro­perty Mana­ge­ment Soft­ware)?

To vôbec nie! Mys­lím si, že na začiatku by sme si na niečo také ani netrúfli, skôr sme si mys­leli, že by to bol dobrý dopl­nok pre exis­tu­júce obrov­ské sys­témy. Keď sme však prišli na to, že žia­den PMS nepod­po­ruje fun­kcie, ktoré sme chceli umož­niť — naprí­klad v tej dobe check-in cez mobilný tele­fón či auto­ma­tické sťa­ho­va­nie pla­tieb z kariet, tak nám nezos­talo nič iné, než pokú­siť sa vytvo­riť vlastný sys­tém.

Mohlo by sa zdať, že vašou víziou je pre­tvo­riť hote­li­ér­stvo — odbor, v kto­rého cen­tre bol vždy ľud­ský kon­takt, na niečo, kde bude všetko vyko­ná­vané pomo­cou tech­no­ló­gií. Ako to v sku­toč­nosti je?

Vidíme to tro­chu inak. Začnem pri tom ľud­skom kon­takte. Aký je naj­rých­lej­šie ras­túci hote­lový reťa­zec na svete? Jed­no­značne AirBnb. A prečo? Ceny nie sú nijak zvlášť niž­šie, tak kvôli čomu to je? Mys­lím si, že ľuďom impo­nuje, že keď nie­kam ces­tujú, tak tam toho ľud­ského kon­taktu zažijú viac, nie menej. A v hoteli, kde sa ľud­skosť pre­ja­vuje zmrz­nu­tým úsme­vom, nasta­ve­ním dlane pre odo­vzda­nie karty a pasu a odre­ci­to­va­ním skripta, podľa kto­rého hosť nájde schody, zistí kedy sú raňajky a do kedy musí vypra­tať izbu, tú ľud­skú pes­trosť veľmi nevi­dím. Mys­lím si, že ľudia chcú pri ces­to­vaní niečo zažiť a tra­dičný hote­lový recepčný im tento pocit nedá.Potom sú tu však aj ľudia, ktorí hľa­dajú hotel či hos­tel len kvôli tomu, že potre­bujú nie­kde pre­spať. Prečo by mal byť takýto člo­vek zava­lený tými nepod­stat­nými infor­má­ciami a obe­raný o cenné minúty času? Mys­lím si, že infor­má­cie sa dajú krásne odo­vzdať aj lep­ším spô­so­bom, rov­nako ako zážitky. Skôr sme sa teda sústre­dili na vytvo­re­nie sys­tému, ktorý myslí na budúc­nosť, nie na súčas­nosť.

Zdroj: StartItUp.sk

Už dnes exis­tujú hotely, kto­rých per­so­nál tvo­ria roboti. Je toto budúc­nosť?

Haha, to nie. 🙂 Mys­lím si, že k tomuto máme ešte veľmi ďaleko, aj keď to samoz­rejme záleží na tom, čo chceme. Neviem, prečo by nie­komu malo vadiť, keby robot odnie­sol jeho kufor na izbu. Na dru­hej strane, na naj­lepší steak či naj­lep­šie holič­stvo by som sa rad­šej spý­tal miest­nych. Vidím to tak, že mecha­nické práce by mali robiť roboti, pre­tože to, že kufre odne­sie por­tiér, pre mňa nemá žiadnu pri­danú hod­notu. Ostatné služby, pri kto­rých je potrebná empa­tia, vre­losť a kre­a­ti­vita, by však mal vyko­ná­vať člo­vek, ktorý k tomu má tie naj­lep­šie pred­po­klady.

Pomo­cou vášho PMS sa môžu hos­tia v hote­loch uby­to­vať, rezer­vo­vať si služby či pla­tiť. Je ešte niečo, čo by ste chceli v najb­liž­šej budúc­nosti dopl­niť?

Mys­lím si, že nápa­dov máme veľa a sú spo­jené s manaž­men­tom akých­koľ­vek pries­to­rov, nie­len hote­lov. Ďalej by podľa nás bolo do budúcna zau­jí­mavé pozrieť sa na spô­sob pla­te­nia. Budeme v budúc­nosti pou­ží­vať národné meny? Budeme pla­tiť za všetky služby mesačne alebo na kre­dit?

Zdroj: StartItUp.sk
Zdroj: StartItUp.sk

Mews Sys­tems využí­vajú stovky hote­lov vo viac než 20 kra­ji­nách. Čo však také malé hos­tely? Je pre nich takáto tech­no­ló­gia reálna, čo sa týka finan­cií a efek­ti­vity?

Mys­lím si, že zatiaľ zrejme nie. Stále sa viac sústre­díme na väč­šie hotely, kde auto­ma­ti­zá­ciu, ktorú náš pro­dukt pri­náša, naj­viac oce­nia. Raz by sme ale radi vytvo­rili pro­dukt, ktorý by mohol využí­vať aj jed­not­li­vec, aby si posta­vil svoje hote­lové impé­rium.

Akú veľkú úsporu môže váš pro­dukt hote­li­é­rovi pri­niesť?

Tak naprí­klad v Kodani, kde máme naj­väčší hotel, majú pri­bližne 1 100 lôžok a žiadnu recep­ciu. Namiesto nej si posta­vili café bar a hos­tia celú admi­ni­stra­tívu rie­šia cez SMS správy. Tam je teda úspora pra­cov­ných miest na recep­cii, a tým že je auto­ma­ti­zo­vaná admi­nis­trá­cia spo­jená s pla­tob­nými kar­tami a alo­ká­ciou izby v hoteli, tak aj na sales odde­lení. Potom je to tiež o tom, ako sys­tém dokáže komu­ni­ko­vať s ďal­šími sys­té­mami a opti­ma­li­zo­vať ceny podľa aktu­ál­nej ponuky a dopytu na trhu.

Zdroj: StartItUp.sk

Väč­šinu vašich kli­en­tov tvo­ria zahra­niční hote­li­éri. V Česku alebo na Slo­ven­sku o to nie je taký záu­jem?

Určite je, a mys­lím, že je stále viac a viac. Roz­hodli sme sa však, že na začia­tok sa budeme viac sústre­diť na pre­daj v zahra­ničí.

Na akej plat­forme váš soft­vér fun­guje?

Ako som avi­zo­val, v tejto fáze je pre nás naj­dô­le­ži­tej­šia back-end fun­kci­ona­lita a spo­ľah­li­vosť sys­tému. Celá naša plat­forma teda beží na Mic­ro­soft Azure a musím pove­dať, že sme maxi­málne spo­kojní s výkon­nos­ťou a s tým, akým tem­pom sa vyvíja. Keďže naša služba je chrb­to­vým sys­té­mom pre hotely, ktoré bez nás nemôžu hotel pre­vádz­ko­vať, musíme mať par­tnera, ktorý nám umožní fun­go­vať bez prob­lé­mov po celom svete.

Zdroj: StartItUp.sk

PMS soft­vé­rov je dnes už veľa. Čo robíte inak ako kon­ku­ren­cia, naprí­klad jeden z top hrá­čov, Oracle?

Našou naj­zá­sad­nej­šou výho­dou je, že srdce tímu tvo­ria hote­li­éri, ces­to­va­te­lia a tím prog­ra­má­to­rov, kto­rým je vcelku jedno, ako vyze­rali staré hote­lové sytémy. Mys­líme len na to, ako by sme chceli, aby hote­li­éri využí­vali náš sys­tém a ako si mys­líme, že je to správne z uží­va­teľ­ského hľa­diska, preto doká­žeme byť rých­lejší a agil­nejší ako naša kon­ku­ren­cia.

Dnešný trend v ces­to­vaní udá­vajú plat­formy, ako Booking.com či Airbnb.com? Čo si o nich mys­líš?

Ako som avi­zo­val, tak AirBnb je naozaj skvelá mar­ke­tin­gová plat­forma. Booking.com to isté. Mrzí ma však, že sa sústre­dia na to, aby z hote­li­é­rov (pre mňa aj člo­vek s jed­nou izbou na krát­ko­dobý pre­ná­jom je hote­liér) vytiahli maxi­málnu pro­ví­ziu (18% a viac pri Booking.com a cca 10% pri AirBnb), než aby hote­li­é­rom naozaj pomá­hali. Prečo naprí­klad AirBnb nepo­núka nástroj, pomo­cou kto­rého by mohol hote­liér auto­ma­ticky pla­tiť dane? Alebo prečo Booking.com nevie v Česku a na Slo­ven­sku nepo­čí­tať pro­ví­ziu aj z DPH do cel­ko­vej fak­túry? Toto je však cel­kovo prob­lém všet­kých týchto plat­fo­riem, či už sa volajú AirBnb alebo Uber.

Zdroj: StartItUp.sk

Nedávno sa vám poda­rilo nájsť par­tnera, zís­kali ste inves­tí­ciu v hod­note 1,5 mili­óna eur. Do čoho budete inves­to­vať?

Budeme najmä pri­dá­vať fun­kci­ona­litu. V hori­zonte nie­koľ­kých rokov by sme sa radi viac zame­rali na využí­va­nie ume­lej inte­li­gen­cie na vyba­vo­va­nie bež­ných požia­da­viek v hote­loch — od bež­ných objed­ná­vok izieb hostí po úko­lo­va­nie a otázky zamest­nan­cov. Tak­tiež by sme radi abs­tra­ho­vali sys­tém tak, aby bol pou­ži­teľný pre aké­koľ­vek časové mož­nosti — naprí­klad, aby si člo­vek doká­zal rezer­vo­vať časť pries­toru len na pár hodín. Chceli by sme rie­šiť aj napá­ja­nie na ďal­šie por­tály typu Booking.com, Bre­at­her, Recharge, DaUse a podobne.

V súčas­nosti máte pobočky v Prahe, Lon­dýne a Amster­dame. Kde sa naj­čas­tej­šie pohy­bu­ješ ty?

Momen­tálne asi naj­viac v Prahe a v Lon­dýne, ale teraz ces­tu­jeme prak­ticky každý týž­deň.

Zdroj: StartItUp.sk

Stí­haš okrem ria­de­nia firmy aj nejaké voľ­no­ča­sové akti­vity?

Pri­znám sa, že bohu­žiaľ nie. Raz týž­denne hrám fut­bal, ale na viac teraz nemám čas.

Darí sa ti to, čo si si zau­mie­nil — pris­pie­vaš k ino­vo­va­niu hote­li­ér­stva na celom svete. Akú radu by si dal mla­dým pod­ni­ka­te­ľom s rov­nako ambi­ci­óz­nymi snami?

Naj­pod­stat­nej­šie asi je, aby si člo­vek vedel pove­dať, čo chce v živote so svo­jím pro­jek­tom či fir­mou doká­zať. Naše ambí­cie mno­ho­ná­sobne pre­sa­hujú svet hote­li­ér­stva, ale my sme takí polo­šia­lení (smiech). Naj­dô­le­ži­tej­šia rada, akú by som im dal, je, že naj­pod­stat­nejší na kaž­dom pro­jekte je tím ľudí. Firma nikdy nebude o jed­nom indi­vi­du­ál­nom člo­veku, preto je naj­dô­le­ži­tej­šie ako zakla­da­teľ či vlast­ník zaprieť svoje ego, pre­stať hovo­riť “ja” a všetko začí­nať slo­vom my.

Zdroj: StartItUp.sk

Zdroj: StartItUp.sk

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close